Regulamin Korzystania z Platformy E-learningowej

Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, która należy do Jadwigi Białaszczyk-Janczewskiej.

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy e-learningowej. 2. Administrator – podmiot będący właścicielem platformy e-learningowej, w tym wypadku Jadwiga Białaszczyk-Janczewska Profesjonalne Usługi Językowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pleszewskiej 10/6 51-126 Wrocław.

2. Platforma – e-learningowa: aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w formie lekcji, wykładów, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń, testów itd.

3. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail użytkownika itd.

INFORMACJE OGÓLNE, ZAKRES UZYTKOWANIA, ZASTRZEŻENIA

 1. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłącznie okresów awarii.
 2. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową Edge, Chrom, Firefox. Żeby uzyskać dostęp do platformy, użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail.
 3. Korzystając z platformy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie, oraz otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych, dotyczących szkoleń oraz działalności ChitChat&Cat Angielski Online (patrz rozdział „przetwarzanie i ochrona danych osobowych”).
 4. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach platformy treści lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innych materiałów – dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.
 5. Przeznaczeniem niniejszej platformy e-learningowej jest jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na platformie e-learningowej tj. swojego loginu i hasła dostępu.
 6. Jadwiga Białaszczyk-Janczewska zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy dla użytkownika w przypadku korzystania z platformy w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim a także publicznego udostępniania informacji znajdujących się na platformie
 7. Użytkownika uczącego się w środowisku platformy e-learningowej obowiązują zasady net-etykiety oraz zakaz umieszczania na platformie informacji, które powodują łamanie prawa Polskiego. Nie przestrzeganie zasad obliguje administratora platformy do zablokowania konta użytkownika. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów platformy e-learningowej może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jadwiga Białaszczyk-Janczewska jako administrator danych osobowych użytkowników, udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi e-learningowej, gwarantuje ich prawidłową ochronę. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usługi e-learningowej. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami regulaminu – na podstawie zgody użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji usługi e-learningowej oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Jadwigę Białaszczyk-Janczewską Profesjonalne Usługi Językowe
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych. W przypadkach przewidzianych w ustawie, użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administratorowi przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z usługi e-learningowej zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

POMOC TECHNICZNA

 1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem platformy e-learningowej na adres e-mail kontakt@igabialaszczyk.pl
 2. Jadwiga Białaszczyk-Janczewska Profesjonalne Szkolenia Językowe dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę platformy.
 3. Jadwiga Białaszczyk-Janczewska Profesjonalne Szkolenia Językowe nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na platformie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa. Administrator nie odpowiada za ewentualne szkody użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym użytkownika. W związku z powyższym administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla użytkownika.
 2. Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, automatycznie oznacza rezygnację z korzystania z platformy e-learningowej. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia administratora platformy w celu usunięcia jego konta.
 3. Jadwiga Białaszczyk-Janczewska Profesjonalne Szkolenia Językowe zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Wrocław 30.11.2017

Żeby kontynuować użytkowanie strony musisz zaakceptować naszą politykę prywatności. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close